ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 

Національній  комісії з цінних паперів

 та фондового ринку, Акціонерам та Керівництву Товариства

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

 

наданий незалежною аудиторською фірмою

ТОВ Аудиторська фірма «Рада Лтд»

згідно з договором № 68/16 від 26 жовтня 2016 року

 

 

 

 

м. Київ

                            20 березня 2017 року

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

 

станом на 31 грудня 2016 року

 

 

           м. Київ                                                                                            20 березня 2017 року

                                                                      

Аудиторами Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторської фірми             «Рада Лтд» була проведена аудиторська перевірка річної   фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» (далі  Товариство) станом на 31 грудня 2016 року, що додається, у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) , Звіту про власний капітал, Приміток до фінансової звітності (надалі разом – «фінансова звітність»).

 

      Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

Висловлення думки 

На нашу думку, складена Товариством фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах дійсний фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод»  станом на 31 грудня 2016 р. ,  його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату та іншу наведену у цій звітності інформацію, викладену у відповідності до   Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

 

 

м. Київ,   20  березня  2017 року  

 

 

 

 

Генеральний директор

ТОВ Аудиторська фірма «Рада Лтд»   

 

……………………..

Маслова С.М.

сертифікат серії А №5378  від 28.04.1994р.

продовжено дію до 28.04.2018р.

 

 

ТОВ Аудиторська фірма

«Рада Лтд»,

Місцезнаходження:

01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47,

Поштова та фактична адреса:

01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 237, тел. 507-25-56.

 

Свідоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1575,

видане згідно рішення Аудиторської Палати України №101 від 18.05.2001 р.,

строк дії Свідоцтва  подовжено за рішенням АПУ № 322/3

 від  25.02.2016 р. до 25 лютого 2021 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм,

 які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників

ринку цінних паперів П 000375, видане за рішенням НКЦПФР від 31.03.16р.,

строк дії з 19.02.2013 по 25.02.2021 року.

 

 

 

 

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа